INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM

 

Správcem kamerového systému je LAMARK s.r.o., se sídlem Pražská třída 850/110, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO: 274 67 473 („Správce“).

 

Účel zpracování osobních údajů

Kamerový systém je provozován pro účely ochrany práv a majetku Správce a práv, majetku a zdraví subjektů údajů. Správce provedl balanční test, a konstatoval, že zpracování nemůže způsobit neoprávněné poškození nebo újmu subjektu údajů, provoz kamerového systému je přiměřený účelu, legální a legitimní. Zpracování je realizováno na základě oprávněných zájmů Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

Záznam z kamerového systému je zpracováván v souladu s GDPR. Záznam z kamerového systému může být předán orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení v případě podezření z protiprávního jednání osob na záznamu anebo orgánům státní správy v případech stanovených zákonem; obdobně může být použit v rámci civilněprávního soudního řízení nebo v případě prokazování splnění právní povinnosti Správce. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému Správce nebude provádět automatizované rozhodování ani profilování.

 

Doba zpracování/uchování záznamů

Správce zpracovává osobní údaje obsažené na záznamu z kamerového systému pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu. Doba zpracování takto získaných údajů může být prodloužena v případě potřeby analyzovat záznam z důvodu vyšetření proběhlého bezpečnostního incidentu, mají-li být použity jako důkaz, zejména v řízení před soudem, správními orgány či orgány činnými v trestním řízení.

 

Práva osob pohybujících se v monitorovaných prostorách

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému má osoba (subjekt údajů) pohybující se v monitorovaných prostorách právo: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) požadovat výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech a taktéž právo (V) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a právo (VI) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.gov.cz).

 

Pro další informace o zpracování osobních údajů Správcem nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: [email protected].